Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Συνοπτική Περιγραφή Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών»

Υπεύθυνος Έργου της Πράξης Γραφείο Διασύνδεσης Π.Π.:

Δημ. Μούρτζης, Καθηγητής / Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Π.Π.,  2610910160,  mourtzis@lms.mech.upatras.gr

Η Πράξη ενισχύει τις δράσεις του Τμήματος Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών, με μελέτη της υφιστάμενης απασχόλησης μέσω του μηχανισμού ιχνηλάτησης και ερευνών, παροχή υπηρεσιών σταδιοδρομίας, διεύρυνση πρόσβασης σε συναφείς υπηρεσίες, δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, τη βελτίωση επαγγελματικών πληροφοριών και στελέχωση. Στόχο του Τμήματος θα αποτελέσει η:

 • Πλήρης συνεργασία με τη κεντρική δράση της Πράξης, ΕΘΑΕΕ.
 • Παροχή περιεκτικής, ολοκληρωμένης και εύκολα αναγνωρίσιμης υπηρεσίας συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.
 • Δημιουργία προτύπου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και δημιουργία διαύλου επικοινωνίας με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Εύκολη πρόσβαση επωφελούμενων σε υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.
 • Αξιολόγηση, ανατροφοδότηση και βελτίωση όπου απαιτείται.
 • Δημιουργία δικτύου επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων.
 • Ανάπτυξη μηχανισμού ιχνηλάτησης φοιτητών και αποφοίτων. Το Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης μέσω του πληροφοριακού του συστήματος, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας των φοιτητών και αποφοίτων. Συγκεκριμένα το Τμήμα σε συνεργασία με την αρμόδια για θέματα αποφοίτων (alumni) υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών θα έχει εικόνα για την εκπαίδευση και περαιτέρω κατάρτισή τους, για τη συνάφεια της εκπαίδευσης με την απασχόλησή τους και γενικότερα για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους. Η δράση αυτή θα αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανατροφοδότησης των στοιχείων και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Τμήματος.
 • Δημοσιότητα των δράσεων του Τμήματος.
 • Συνέργεια με τις λοιπές δομές του Ιδρύματος, καλύπτοντας τις ανάγκες των επωφελούμενων.

Το Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης θα λειτουργήσει ως φορέας προγραμματισμού και συντονισμού όλων των ενεργειών προώθησης της απασχόλησης των φοιτητών και αποφοίτων και θα είναι η κύρια πύλη σύνδεσης της αγοράς εργασίας με το Πανεπιστήμιο και σε πλήρη συνεργασία με τη κεντρική δράση της ΕΘΑΕΕ.

Η  Πράξη θα συνδράμει τα μέγιστα στην ενδυνάμωση των δεσμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Στα πλαίσια του ΕΠ θα διεξαχθούν μελέτες – έρευνες, μέσα από τις οποίες θα αναδειχθούν τρόποι διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Αδύναμοι δεσμοί μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας γίνονται τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη, δυσχεραίνουν την ποιότητα ζωής των ατόμων, υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή και αναδεικνύουν την αναποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι μελέτες – έρευνες που θα διεξαχθούν στοχεύουν στην αντιστοίχιση και στον εντοπισμό των κατάλληλων δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, με προφανή οφέλη για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις αλλά και την ευρύτερη κοινωνία (υψηλότερος βαθμός ικανοποίησης από την εργασία, αύξηση παραγωγικότητας). Μέσα από τις μελέτες – έρευνες θα προκύψουν λίστες των αναγκών σε δεξιότητες για τα περισσότερα επαγγέλματα, οι οποίες θα ενταχθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα γίνεται σύνδεση με τα αντίστοιχα προφίλ των φοιτητών – αποφοίτων. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εξελίσσεται κατά τη διάρκεια του βίου του ατόμου και οφείλει να βρίσκεται σε συμφωνία με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Στη χώρα μας, εν μέσω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και των μέτρων λιτότητας, δαπανώνται διόλου ευκαταφρόνητα ποσά στα πλαίσια της δωρεάν εκπαίδευσης. Ωστόσο τα προβλήματα απασχολησιμότητας του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού είναι ιδιαίτερα αισθητά. Η  Πράξη θα αμβλύνει τις δυσκολίες μετάβασης στην αγορά εργασίας των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών, θα μειώσει τα ποσοστά ανεργίας των νέων, θα βελτιώσει την αντιστοιχία ανάμεσα στην προσφορά δεξιοτήτων και ζήτησης και θα μειώσει το ποσοστό των νέων πτυχιούχων οι οποίοι ετεροαπασχολούνται, δηλαδή δεν απασχολούνται σε επαγγέλματα που θεωρείται ότι αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό τους επίπεδο.

Η Πράξη στοχεύει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Τμήματος Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης τόσο με την ανάπτυξη καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος όσο και με τη δικτύωση των  αντίστοιχων Τμημάτων των ΑΕΙ. Συγκεκριμένα η Πράξη στοχεύει:

 • Στη δημιουργία ενός πλούσιου και ισχυρού δικτύου επιχειρήσεων και επαγγελματικών φορέων.
 • Στην απορρόφηση καταρτισμένων ατόμων από κατάλληλους φορείς.
 • Στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για αύξηση επενδύσεων και ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς ανάλογα με τις τάσεις της αγοράς εργασίας.
 • Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αφού τους παρέχεται η δυνατότητα στελέχωσής τους με κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να ανταπεξέρχονται ικανοποιητικά στους στόχους τους.
 • Στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Αναμενόμενα οφέλη από την Πράξη:

 • Αύξηση της απορρόφησης των φοιτητών – αποφοίτων από την αγορά εργασίας.
 • Βέλτιστη αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού.
 • Αποτελεσματικότερη παραγωγικότητα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού.
 • Δυνατότητα επιλογής εξειδικευμένου προσωπικού από επαγγελματικούς φορείς.
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας αποφοίτων.
 • Αναδιάρθρωση προγραμμάτων σπουδών και αύξηση απασχολησιμότητας.
 • Βελτίωση συνάφειας εκπαιδευτικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
 • Ανάπτυξη δικτύου με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της ευρύτερης περιοχής, με απώτερο σκοπό την ενημέρωση των μαθητών Λυκείου για τις δράσεις του Ιδρύματος και τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του.
 • Συνέργειες με τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου με σκοπό την ανάδειξη ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης μέσω των χρηματοδοτήσεων του Πανεπιστημίου για Έρευνα και Ανάπτυξη.