Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Προσωπικό Τμήματος

Παναγιώτα Μιχαλακέα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

 +302610969662

 pmihalakea@upatras.gr

 

Φωτεινή Πατούχα

 +302610969637

 fpatoucha@upatras.gr

 

Τσιντώνη Κωνσταντίνα-Τιτίκα

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 +302610969670

 ktsintoni@upatras.gr

 

Ιωάννου Νικόλαος

 +302610969670

 neioannou@upatras.gr

 

Πλέσσας Αθανάσιος

 +302610962605

 aplessas@upatras.gr