Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Χημείας

Επαναπροκήρυξη του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ με τίτλο ''ΠΜΣ στη Χημεία'', ακαδ. έτους 2023-2024 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορικά με την επαναπροκήρυξη, σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά που θα ανέβουν στην Διαδικτυακή Πύλη είναι αυτά που αναφέρονται στην πρόσκληση, όπου συγκεκριμένα αναγράφεται:

 

"Οι υποψήφιοι  μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την αίτηση με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ηλεκτρονικά μέσω του ψηφιακού άλματος https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#) από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης  μέχρι  τις 16  Φεβρουαρίου 2024.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Αντίγραφο πτυχίου.
  5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
  6. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
  7. Δύο συστατικές επιστολές (θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας).
  8. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  9. Αίτηση ορισμού επιβλέποντα/ουσας"