Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ με τίτλο ''Αγωγή Υγείας'', ακαδ. έτους 2023-2024 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορικά με την προκήρυξη σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά που θα ανέβουν στην Διαδικτυακή Πύλη είναι αυτά που αναφέρονται στην πρόσκληση, ήτοι:

1.      Συμπληρωμένη μια αίτηση υποψηφιότητας.

2.      Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

3.      Βιογραφικό σημείωμα τύπου EUROPASS.

4.      Αντίγραφο πτυχίου (οι επί πτυχίω και τελειόφοιτοι φοιτητές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν το πτυχίο τους σύμφωνα με τις προβλέψεις της προκήρυξης).

5.      Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου, με ακριβή μέσο όρο.

6.      Λοιπούς τίτλους σπουδών.

7.      Επίσημα αναγνωρισμένο τίτλο γλωσσομάθειας που να πιστοποιεί την καλή (B2) γνώση της ξένης (αγγλικής) γλώσσας. Επιπλέον πιστοποιητικά ξένων γλωσσών.

8.      Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-(ΦΕΚ 659/τ.Β´).

9.      Τυχόν βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

10.  Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε συνέδρια.

11.  Συστατικές επιστολές (2).