Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Ιατρικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ με τίτλο ''Εξατομικευμένη Ιατρική / Personalized Medicine '' ακαδ. έτους 2024-2025 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ανέβουν στην Διαδικτυακή Πύλη είναι αυτά που αναφέρονται στην Πρόσκληση και συμφωνούν με το επικαιροποιημένο ΦΕΚ του Προγράμματος, ήτοι:

1.      Αίτηση συμμετοχής (ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή)

Χορηγείται ειδικό έντυπο από:

  • Τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.med.upatras.gr

  • Την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: https://persomed.upatras.gr/

2.         Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3.         Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.

4.         Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής:

•  Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εφόσον υπάρχει).

•  Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εξετάζεται με βάση τις διατάξεις του αρ. 304 του ν. 4957/2022.

Εφόσον ο τίτλος σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022 που τηρεί και επικαιροποιεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θα κατατεθεί βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αποκλείονται αιτήσεις στις οποίες ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.

5.         Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

6.         Συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις (Σεμινάρια ή συνέδρια) και συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις

7.         Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λπ. (εφ' όσον υπάρχουν)

8.         Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας

9.         Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές

10.       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο.

11.       Τίτλος ειδικότητας ή βεβαίωση για τα χρόνια της ειδικότητας.

Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., θα αποφασίζει γιατον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων προκειμένω να διαπιστώνεται η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα.  Θετικά θα συνυπολογίζεται η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας.