Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Iατρικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διιδρυματικό ΔΔΠΜΣ με τίτλο ''Cell and Gene Therapies: From bench to bedside and good manufacturing practices'', ακαδ. έτους 2024-2025 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ανέβουν στην Διαδικτυακή Πύλη είναι αυτά που αναφέρονται στην Πρόσκληση και συμφωνούν με το επικαιροποιημένο ΦΕΚ του Προγράμματος, ήτοι:

 1. Αίτηση: χορηγείται ειδικό έντυπο από:

-      Τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών ή την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.med.upatras.gr

-      Τη Γραμματεία του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή την ιστοσελίδα του Τμήματος https://bisc.uniwa.gr/

-      Την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος https://mastercgt.com/

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή Διπλώματος ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής:

·         Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εφόσον υπάρχει).

·         Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εξετάζεται με βάση τις διατάξεις του αρ. 304 του ν. 4957/2022.

Εφόσον ο τίτλος σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022 που τηρεί και επικαιροποιεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θα κατατεθεί βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αποκλείονται αιτήσεις στις οποίες ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. Για πτυχία ή/και Μεταπτυχιακά Διπλώματα από αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής που συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων και στο Μητρώο αναγνωρισμένων τύπων τίτλων του ΔΟΑΤΑΠ (αρ. 304 του Ν. 4957/2022) και που δεν έχουν αναγνωριστεί ως τίτλοι από το ΔΟΑΤΑΠ θα κατατίθενται και επιπλέον έγγραφα κατόπιν επικοινωνίας με την Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής

 1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 2. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1 Advanced η οποία πιστοποιείται (από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου, πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική. Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων του ΠΜΣ, θα αποφασίζει για τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων προκειμένω να διαπιστώνεται η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα.

 1. Συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις (Σεμινάρια ή συνέδρια) και συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις
 2. Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λπ. (εφ' όσον υπάρχουν)
 3. Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία
 4. Δύο συστατικές επιστολές (Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη ΔΕΠ του εκπαιδευτικού Ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη ΔΕΠ άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου).

 5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο.

 6. Τίτλος ειδικότητας ή βεβαίωση για τα χρόνια της ειδικότητας.

Θετικά θα συνυπολογίζεται η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας.