Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Γεωλογίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διατμηματικό ΠΜΣ με τίτλο ¨ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Eξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος¨,  ακαδ. έτους 2024-2025 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορικά με την προκήρυξη, σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά που θα ανέβουν στην Διαδικτυακή Πύλη είναι αυτά που αναφέρονται στην Πρόσκληση και συμφωνούν με το επικαιροποιημένο ΦΕΚ Κανονισμού του Προγράμματος, ήτοι:

α) αίτηση συμμετοχής (ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm)/και σε έντυπη μορφή),

β) αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών,

γ) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,

δ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με αναφορά αναλυτικά σε σπουδές, διδακτική ή και επαγγελματική εμπειρία, επιστημονική δραστηριότητα,

ε) αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, (εάν υπάρχουν),

ζ) τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές (οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη ΔΕΠ του εκπαιδευτικού Ιδρύματος προέλευσης του υποψηφίου ή από μέλη ΔΕΠ άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου), σύμφωνα με το ειδικό έντυπο συστατικής επιστολής που βρίσκεται αναρτημένο στον σύνδεσμο:

www.geology.upatras.gr/images/pdf/postgraduate/ocean/PROTYPO-SYSTATIKHS-DPMS OCEAN-2024-2025.pdf 

η) αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει),

θ) δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν),

ι) φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,

ια) αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower) στο οποίο να φαίνεται το επίπεδο γνώσεων και ο τρόπος πιστοποίησης. (π.χ. - Τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών, - Πιστοποιητικό First Certificate in English, - Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης), - Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω, - Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2). Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., θα αποφασίζει για τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων προκειμένου να διαπιστώνεται η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα Θετικά θα συνυπολογίζεται η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας.

ιβ) βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

Συνημμένα αρχεία