Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Αρχικτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Υποψηφίων Διδακτόρων, ακαδ. έτους 2024-2025 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορικά με την προκήρυξη, σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά που θα ανέβουν στην Διαδικτυακή Πύλη είναι αυτά που αναφέρονται στην Πρόσκληση και συμφωνούν με το επικαιροποιημένο ΦΕΚ Κανονισμού του Προγράμματος,  ήτοι:

     

 1. Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος (επισυνάπτεται), στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή με:
  1. τον προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής,
  2. τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και
  3. γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής,
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών,
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών σπουδών και των μεταπτυχιακών σπουδών,
 4. Σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή και προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες. Ειδικότερα θα περιλαμβάνονται: αντικείμενο και στόχοι της έρευνας, ανασκόπηση ερευνητικής περιοχής και αναγκαιότητα εκπόνησης της έρευνας, ερευνητικά ερωτήματα/ υποθέσεις, μεθοδολογία έρευνας, χρονοδιάγραμμα, βιβλιογραφία.
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
  1. σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα,
  2. κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν,
  3. περίληψη μεταπτυχιακής εργασίας (για κατόχους Δ.Μ.Σ.), ή διπλωματικής εργασίας (για κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου),
 6. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Επιπλέον, δύναται να υποβληθούν αποδεικτικά καλής γνώσης άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας (επιπέδου B2 ή υψηλότερου) πέραν της μητρικής. Η γλωσσομάθεια αποδεικνύεται και με πτυχίο σπουδών οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
 7. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές. Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη ΔΕΠ του εκπαιδευτικού Ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη ΔΕΠ άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου.
 8. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 9. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί άλλη διδακτορική διατριβή παράλληλα σε ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο.
 10. Πιστοποιητικά βεβαίωσης τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας εάν υπάρχουν.

 

 

Επιπροσθέτως, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει τα εξής συμπληρωματικά δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή του διαβατηρίου για αλλοδαπούς υποψηφίους.
 2. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.
Κατηγορία ανακοίνωσης