Σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στην Κλασική Αρχαιολογία