Προσωπικό Τμήματος Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης