Π.Μ.Σ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων»