Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφ έροντος για ανάθεση έργου σε έναν (1)Πανεπιστημιακό Υπότροφο στο γνωστικ ό αντικείμενο « ΨΥΧΙΑΤΡΙΚH » για το πανεπιστημιακό έτος 2015 - 2016