Εγγραφή φοιτητών σε πρόγραμμα χορηγίας - Geist & Gegenwart 2013