Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης (έως 4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ΙΔ_Π855 από το ΙΤΥΕ "Διόφαντος"