Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης (έως 2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ΙΔ_Π852 από το ΙΤΥΕ "Διόφαντος"