«Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» 2021-22