Εθελοντική δράση 2_Αισθητική αναβάθμιση - 11 Οκτωβρίου 2020