Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο:«Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η πρόσληψή του» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών