ΠΜΣ «Προηγμένες Εφαρμογές στη Χημική Μηχανική». 2019-2020