Χορήγηση Υποτροφίας "Αθανασίου Σωτηρούδα" 2018-2019