Προκήρυξη για την Κάλυψη των Κενών Θέσεων-ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού