Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΘ!

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης», διάρκειας 155 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 8/7/2024 έως 1/9/2024 και θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον εξ αποστάσεως, με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης. Οι Θεματικές Ενότητες θα αναπτυχθούν με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, e-learning του Α.ΠΘ.

Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο Δρ. Αζαρίας Μαυρόπουλος, Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ., με μεταδιδακτορική έρευνα στο  Materials and Engineering Research Institute (MERI), Sheffield, UK. Έχει συμμετάσχει, ως επιστημονικά υπεύθυνος ή ως κύριος ερευνητής, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση περισσοτέρων των τριάντα (30) ερευνητικών και αναπτυξιακών Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενώ έχει σημαντικό συγγραφικό έργο σε διεθνή περιοδικά και Συνέδρια, στον τομέα της Τεχνολογίας Προηγμένων Υλικών, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Αξιολόγησης της εκπαίδευσης και της Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν Πανεπιστημιακοί εξειδικευμένες/οι στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα καθώς και εξωτερικές/-οι συνεργάτες, πιστοποιημένες/-οι εκπαιδεύτριες και εκπαιδευτές ενηλίκων με εμπειρία στις επιμέρους θεματικές ενότητες.

 

Έναρξη προγράμματος: 8/7/2024

Λήξη προγράμματος: 1/9/2024

Διάρκεια: 155 διδακτικές ώρες

Κόστος: 280 ευρώ

Παρέχεται εκπτωτική πολιτική

Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης: 7,5 ECTS

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 7/7/2024  

 

Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτριών/ων ενηλίκων που διδάσκουν σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης μαθήματα του γνωστικού τους αντικειμένου. Επίσης, επιμέρους στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία των επιμορφούμενων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με το Εθνικό Πλαίσιο προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, που προκύπτει από το επικαιροποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Δια βίου Μάθησης. Το πρόγραμμα, που θα διαρκέσει 2 μήνες, είναι συνολικής διάρκειας 155 ωρών και περιλαμβάνει 145 ώρες ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση και 10 ώρες σχεδιασμό μικροδιδασκαλίας επί χάρτου.

Η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση, προκειμένου κάποια/-ος εκπαιδεύτρια/-της να συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση του  προγράμματος  Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων αποτελεί ουσιαστικό και τυπικό εφόδιο για τις/τους υποψηφίους εκπαιδεύτριες/-τές ενηλίκων,  προκειμένου  να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Μετά την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής τους επάρκειας οι εκπαιδεύτριες/ες ενηλίκων εγγράφονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, και μπορούν να διδάσκουν σε προγράμματα φορέων Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.Κ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ κ.λ.π). Από τα παραπάνω είναι εμφανής η σπουδαιότητα του προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών για τις/τους υποψηφίους εκπαιδεύτριες/-τές ενηλίκων αλλά και για την αναβάθμιση των προσόντων των ήδη εγγεγραμμένων στο μητρώο  του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π πιστοποιημένων εκπαιδευτριών/-τών ενηλίκων.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

 

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχουσες/-οντες αναμένεται να αναβαθμίσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στις Θεματικές Ενότητες του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενες/-οι:

1.       Σε επίπεδο γνώσεων:

·         θα προσδιορίζουν και θα αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις αρχές μάθησης ενηλίκων

·         θα γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξη του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και την εκπαιδευτική πολιτική

·         θα κατανοήσουν και θα περιγράφουν τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στη διερεύνηση αναγκών, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

2.       Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

·         θα εφαρμόζουν τις αρχές δυναμικής της ομάδας

·         θα διαμορφώσουν το σχέδιο μαθήματος με χρήση των κατάλληλων τεχνικών και μέσων διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους

3.       Σε επίπεδο στάσεων:

·         θα ευαισθητοποιηθούν στην αξιοποίηση των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων

·         θα συνειδητοποιήσουν τη σημασία της εξατομικευμένης προσέγγισης των ενηλίκων εκπαιδευομένων

 

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

·         Υποψήφιες/-ους εκπαιδεύτριες/-τές ενηλίκων όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν να επιμορφωθούν, ώστε να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια  και να διδάσκουν το γνωστικό τους αντικείμενο σε ενήλικες εκπαιδευομένους.

·         Ενταγμένες/-ους στο μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π καθώς και σε άλλα Μητρώα εκπαιδευτών  ενηλίκων, οι οποίες/-οι με την παρακολούθησή του θα έχουν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στο επιστημονικό πεδίο  της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

·         Υφιστάμενα και υποψήφια στελέχη δομών Δια βίου Μάθησης (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Διά βίου Μάθησης κ.ά.) που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους καθώς και να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται:

·         Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

·         Κατοχή προσωπικού e-mail

·         Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

 

Για την επιλογή των υποψηφίων θα  ληφθούν υπ' όψιν οι τίτλοι σπουδών και η ενδεχόμενη προϋπηρεσία.

 

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης. Οι Θεματικές Ενότητες θα αναπτυχθούν με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, e-learning του Α.Π.Θ.

Για κάθε μία από τις ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης οι εκπαιδευόμενες/-οι θα παρακολουθούν βιντεοδιαλέξεις, θα συμμετάσχουν σε ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων, ενώ μέσω της σχετικής πλατφόρμας, εξασφαλίζεται η διαρκής πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τη βιβλιογραφία.

Επίσης θα υπάρξουν Συνεδρίες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία.

Επιπλέον προβλέπεται η λειτουργία ομάδων συζητήσεων (fora), για αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων με τις/τους εκπαιδεύτριες/-τές τους και μεταξύ τους καθώς και για καθοδήγηση και επίλυση αποριών.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενες/-οι θα εκπονήσουν σχέδιο μικροδιδασκαλίας επί χάρτου και θα λάβουν ανατροφοδότηση από αξιολογήτρια/-τή.

 

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

 

Στις/τους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες παρέχονται:

1.     Εκπαιδευτικό υλικό (βιντεoδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, e-bοoks, σημειώσεις, βιβλιογραφία)

2.     Οδηγός μελέτης

3.     Βεβαίωση συμμετοχής ή Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS

4.     Απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας
Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ, για όσες/-ους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διδακτική εμπειρία 150 ωρών σε ενήλικες.

5.     Επιπλέον μοριοδότηση σε πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ εκπαιδεύτριες/-τές ενηλίκων για την συμμετοχή τους σε προκηρύξεις δομών Δια βίου Μάθησης (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια βίου Μάθησης κ.ά.)

 

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις Θεματικές Ενότητες:

Θεματική ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρητικό πλαίσιο και Αρχές – Ιστορική εξέλιξη και Εκπαιδευτική πολιτική

Περιλαμβάνει: α) το θεωρητικό πλαίσιο και τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, β) το θέμα της ανάπτυξης των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και γ) την ιστορική εξέλιξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα.

Θεματική ενότητα 2: Διαπολιτισμικότητα – Ειδικές ομάδες στόχοι - Διερεύνηση αναγκών – Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος

Περιλαμβάνει: α) τη διαπολιτισμικότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, β) τις ειδικές ομάδες στόχου και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, γ) τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, δ) τις αρχές και τις μεθόδους σχεδιασμού και  οργάνωσης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και ε) θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και του εκπαιδευτή ενηλίκων.

Θεματική ενότητα 3: Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές - Μέσα διδασκαλίας – Μικροδιδασκαλία

Περιλαμβάνει: α) τη διδακτική μεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, β) τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού και τη διαχείριση του χώρου, γ) τη Σύνοψη του προγράμματος και δ) το σχεδιασμό μικροδιδασκαλίας επί χάρτου.

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει να:

α) έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το τελικό quiz ανατροφοδότησης στο τέλος του προγράμματος

β) έχουν σχεδιάσει και υποβάλει προς αξιολόγηση σχέδιο μικροδιδασκαλίας, συνοδευόμενο από φύλλο/α εργασίας και παρουσίασης power point

γ) έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων δύο εβδομάδες πριν από το τέλος του προγράμματος

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/τους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

 

Στις/τους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 280 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενη/-ο, εφάπαξ ή σε δύο δόσεις των 180 και 100 Ευρώ.

Εκπτωτική πολιτική ισχύει για τις παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευομένων:

Έκπτωση 30%  (196 Ευρώ εφάπαξ)

1.       Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής

2.       Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ

3.       Άνεργες/οι

4.       Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

5.       ΑμεΑ

6.       Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

 Έκπτωση 15%  (238 ευρώ, εφάπαξ ή σε δύο δόσεις των 180 και 58 Ευρώ)

7.       Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ

8.       Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν

9.       Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω

Οι παραπάνω εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας παρακαλείσθε να καταθέσετε το αντίστοιχο ποσό στο Λογαριασμό του ΕΛΚΕ Τράπεζα Πειραιώς

Αριθ. Λογ. 5202-057157-381

IBAN GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381

Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας και ο κωδικός έργου: 73532.

 

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/-οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε να αποστείλετε στο e-mail eeedvm.auth@gmail.com  :

1.     Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

2.     Τίτλους σπουδών

3.     Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξη σε κάποια από τις εκπτωτικές κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

Συγκεκριμένα,

·         για την εκπτωτική κατηγορία 1: Βεβαίωση ή σύμβαση ή μισθοδοσία ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο            

αποδεικνύει την ιδιότητα

·         για την εκπτωτική κατηγορία 2: Βεβαίωση σπουδών

·         για την εκπτωτική κατηγορία 3: Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ

·         για την εκπτωτική κατηγορία 4: Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

·         για την εκπτωτική κατηγορία 5: Σχετική γνωμάτευση

·         για την εκπτωτική κατηγορία 6:  Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας (ΠΠΙ) θα εκδίδεται από την ΑΣΠΕ

·         για την εκπτωτική κατηγορία 7: Αντίγραφο πτυχίου

·         για την εκπτωτική κατηγορία 8: Πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

·         για την εκπτωτική κατηγορία 9: Ονοματεπώνυμα των μελών της ομάδας 4 ατόμων και άνω

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/-οι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, Δρ. Αζαρία Μαυρόπουλο στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.:  6944308483 & 2310 995892, e-mail: azarias@auth.gr. ή με τον Διοικητικά υπεύθυνο κ. Ιωάννη Οσσανλή στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 6944446341 & 2310 996029, e-mail: eeedvm.auth@gmail.com

Είδος εκδήλωσης