Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του υποέργου "Προετοιµασία για την οργάνωση Προγραµµάτων Φιλοξενουσών Οικογενειών για ψυχικά πάσχοντες και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από Μονάδες Ψυχικής Υγείας της 6ης ΥΠΕ για τη δηµιουργία Προγραµµάτων"