Χορήγηση υποτροφίας για εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής ή διδακτορικού