Χορήγηση τριών (3) Υποτροφιών για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών σε Έλληνες αποφοίτους