Σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στην ανάπτυξη διεργασιών για αξιοποίηση του CO2