Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Μεταπτυχιακό φοιτητή/Υποψ.Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Φασματοσκοπική Μελέτη Καταλυτικών Συστημάτων" (D.898 - Ε.Υ.: Σ. ΜΠΟΓΟΣΙΑΝ)