Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Υποψ.Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαισιακές καμπύλες σε ομογενείς χώρους» (E.037-Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013) (1 Υποψ. Διδάκτορας - ΠΕ Μαθηματικών)