Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Υποψ.Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Χαρτογράφηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας» (D.813)