Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Υποψ.Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Σύνθεση, χαρακτηρισμός και ανάπτυξη καταλυτών για οργανικές αντιδράσεις" (Ε.047 – Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 - Ε.Υ.: Ρασσιάς Γεράσιμος)