Μία θέση υποτροφίας μεταπτυχιακού φοιτητή (PhD) στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου έργου ΚΡΗΠΙΣ-ΒΙΟΣΥΣ