Προκήρυξη ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems "M.I.S.") (18ος κύκλος σπουδών)