Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ΙΔ για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών” - Παν/μιο Αιγαίου