Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 15/2012 των ΕΛΤΑ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου