Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Μεταπτυχιακό φοιτητή/ Υπ. Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο Ανάλυσης Ιζηματογενών Λεκανών (D.639-Ε.Υ.: Α. Ζεληλίδης)