Προκήρυξη για (1) θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στα Πλαίσια του Ε Π «APT-STEP: Unlocking APTL’s Scientific and Technological Research Potential in Green Mobility» (ΙΔΕΠ 1/2013)