Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο του Αστικού Δικαίου από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως