Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στον κλάδο της Βιοϊατρικής Πληροφορικής, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως