Χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές από το Δωδεκανησιακό Ίδρυμα Υποτροφιών