Πέντε (5) θέσεις Software Engineer και τρεις (3) θέσεις Research Engineer στο Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου