Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης για Σύναψη Συμβάσεων Έργου, Γραφείο Διασύνδεσης, Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών