ΠΜΣ “Οικο-νομική Φυσική – Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ακάδ. έτος 20-21