Ημερίδα στην «Κβαντική πληροφορία και θεμελίωση» Τμήμα Φυσικής Τετάρτη 29/7 - Αίθουσα Φ7