Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα στο ερευνητικό έργο PULCHRA