Δύο (2) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ΙΔ (κατηγορία ΔΕ), Παν/μιο Κρήτης