1 Θέση εργασίας στην φαρμακαποθήκη Ελ. Αλεξίδη-Φυλακτίδη Α.Ε. στην Πάτρα (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)