Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης ΄Ανω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την παροχή "Υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του στις πόλεις Πάτρα, Μεσο