Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα που θα απασχοληθεί στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ