Προκήρυξη χορήγησης μεταπτυχιακής υποτροφίας 2012-2013 στον Τομέα της Τέχνης κληροδοτήματος "Ιωάννας Σπητιέρη, ή Σπητέρη''