Θέση Ερευνητή με γνωστικό αντικείμενο “Σχεδίαση κυκλωμάτων τροφοδοσίας και ραδιοσυχνοτικών εξαρτημάτων για καινοτόμα συστήματα πολλαπλών κεραιών”